Czy colostrum wykazuje działanie neuroprotekcyjne i z czego to wynika

Zaprezentowane badania przeprowadzone zostały przez Agrapak sp. z o. o. w ramach realizacji projektu badawczego pt. „Opracowanie na terenie miejscowości Łagodzin innowacyjnej technologii wytwarzania „Siary suplement diety” dla ludzi, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Badania i innowacje (nr projektu: RPLB.01.01.00-08-0062/16).

Jak wskazują istniejące już publikacje Colostrum to produkt mający  terapeutyczne i ochronne oddziaływanie na organizm człowieka. Regularne przyjmowanie standaryzowanego preparatu Colostrum Pro (nazwa handlowa: Colostrum Active Natural-kapsułki dojelitowe), normalizuje sprawność poznawczą zdrowych biologicznie osób, usprawnia pamięć, poprawia koncentrację,  ogranicza stres, oraz czynniki prowadzące do depresji.

Czy colostrum wykazuje działanie neuroprotekcyjne i z czego to wynika

dr. Ryszard Botwina-psycholog sportu.

W badaniach uczestniczyli zawodnicy trenujący koszykówkę (kobiety) oraz piłkę nożną  (kobiety) oraz piłkę nożną (mężczyźni) – ogółem 60 osób.

Zawodnicy, którzy tutaj zostali poddani badaniom byli jak wszyscy sportowcy narażeni naczynniki depresyjne, co wynikało nie tylko z samej istoty walki sportowej ale także uznaniowego desygnowania do konkretnych meczy.

Przed podażą suplementu zawodnicy zostali losowo podzieleni na dwie grupy:

 1. Grupa suplementowana, codziennie przez cały okres badań otrzymywała 2 x 4 kapsułki (rano i wieczorem) siary bydlęcej Colostrum PRP, wyprodukowanej przez firmę AGRAPAK. Dawka dzienna wynosiła 3,2g colostrum.
 2. Grupa placebo, codziennie przez cały okres badań otrzymywała 2 x 4 kapsułki (rano i wieczorem) mleko w proszku.

Badanym przeprowadzono następujące testy/kwestionariusze psychologiczne:

 1. Sport CompetitionAnxiety Test for Adults (SCAT – A) opracowanie M. Krawczyński: Rainer Martens. – adaptacja M. Krawczyński.
 2. IlinoisSelf-Evaluation Questionaire, opracowanie M. Krawczyński: R. Martens, D. Burton, R.S. Vealey, L.A. Bump, D.E. Smith. – adaptacja M. Krawczyński.
 3. Reakcje na współzawodniczenie, opracowanie M. Krawczyński: Ronald E,  Smith, Frank L, Smoll R, W. Schutz. – adaptacja  M. Krawczyński.

Wypełniano też część Kwestionariusza Oceny Ogólnego Stanu Zdrowia SF – 20.

Rywalizacja sportowa, to oprócz sukcesów ogromna praca i potrzeba utrzymywania formy przez dłuższy czas – zarówno fizycznej jak i psychicznej.

Sezony intensywnej działalności sportowej mają niekiedy po kilka miesięcy z nawet ośmioma meczami w miesiącu. Wszystko to sprawia, że stres jest nieodłącznym elementem takiej działalności, nawet jeśli ograniczymy się tylko do takich stresogennych czynników jak możliwość kontuzji lub choroba.

 Jeśli dołączymy do tego nieprecyzyjne reguły powołania do podstawowego składu meczowego, to właściwie trudno się dziwić, że prawie każdy sportowiec przechodzi jakiś epizod depresyjny – nieraz długotrwały. Jest to wpisane zresztą nawet w cykl treningowy (Ostapiuk, Kasperska, Botwina, 2015). Obrazują taki stan rzeczy wyniki częściowego Kwestionariusza Oceny Ogólnego stanu Zdrowia SF – 20.

Analiz średnich odpowiedzi na część testu SF – 20 przed i po badaniach, ujawniła, iż że badana populacja przeszła, przy wszystkich zastrzeżeniach metodologicznych, od jakiegoś epizodu depresyjnego do jego braku. Potwierdza się to w analizach testów sportowych.

Wnioski:

 1. W teście SCAT-A tylko u suplementowanych zawodniczek istotne statystycznie różnice zaobserwowano między 1 a 2 próbą, wartość badanej cechy obniża się, ponadto w 2 próbie istotna różnica zaistniała między grupą suplementowaną a grupą placebo.
 2. Odpowiedzi na test SCAI-2 dały następujący obraz. Zawodnicy – Istotnie statystycznie różnice zaobserwowano u zawodników suplementowanych w parametrze „S” – lęk somatyczny między pierwszą i kolejnymi próbami. Wartość wyraźnie obniża się. Podobne różnice zaobserwowano w parametrze „P” – lęk poznawczy między pierwszą i trzecią próbą i „Su” – sumą S + P między pierwszą, drugą a trzecią próbą. Zawodniczki –  Istotne statystycznie różnice zaobserwowano w grupie suplementowanych i dotyczyły one parametrów „S” – lęk somatyczny i „Su”- suma S + P między pierwszą a drugą próbą, gdzie wartość badanej cechy wyraźnie obniża się. W drugiej próbie dodatkowo zaobserwowano istotne różnice między grupą suplementowaną a placebo w obrębie parametrów „S” – lęk somatyczny i  „Su – suma S + P” oraz ” W” – wiara w siebie.
 3. Wyniki testu Reakcje na współzawodniczenie daje podstawy do następujących twierdzeń. Zaobserwowano istotne statystycznie różnice w grupie suplementowanej zawodników w parametrach  „S” – lęk somatyczny i „Zam” – zamartwianie się oraz „Su” – suma Zam + Zakł  między pierwszą a trzecia próbą. Wartość obserwowanych cech wyraźnie się obniża. Jeśli idzie o zawodniczki to istotne różnice zaobserwowano w grupie suplementowanych między pierwszą i drugą próbą w parametrach „S” – lęk somatyczny i „Su”- suma S + Zam + Zakł, gdzie wartości ich znacząco obniżyły się.  Ponadto w drugiej próbie zaobserwowano różnicę między grupą suplementowanych zawodniczek  a grupą placebo w obrębie wartości cechy „Su” – suma S + Zam + Zakł.
 4. Sądzimy, że trzy wymienione grupy wniosków wsparte wynikami innych badań uzasadniają twierdzenie, że czynnikiem sprawczym była tutaj suplementacja colostrum.

Tło biochemiczne do interpretacji wniosków.

Hipoteza badawcza zakładała, że LA, bogata w tryptofan, będący prekursorem serotoniny, może poprawiać „zdolność do radzenia sobie ze stresem” (duże stężenia serotoniny w mózgu poprawiają nastrój i ułatwiają pokonywanie sytuacji stresowych). Istniejące bowiem badania wykazały, że u pacjentów podatnych na stres, dieta wzbogacona w LA prowadziła do wzrostu osoczowego stosunku tryptofanu do innych, neutralnych aminokwasów, co sprzyja przyswajaniu tryptofanu przez mózg. Obniżała ponadto poziom kortyzolu oraz zmniejszała częstość i nasilenie zachowań depresyjnych w silnym stresie (Markus i inni, 2000; Orosco i inni, 2004). A pamiętamy, że wśród białek spożywczych alfa-laktoalbumina (LAC) ma najwyższy stosunek tryptofanu (Trp) do swoich konkurencyjnych aminokwasów. W konsekwencji, w przeciwieństwie do kazeiny (CAS), spożycie LAC zwiększa dostęp Trp do mózgu, prowadząc do zwiększonej syntezy serotoniny (5HT).   Choć oczywiście istnieją jeszcze inne sposoby przedostawania się kortyzolu, serotoniny i tryptofanu przez barierę krew-mózg prosto z osocza (Ostapiuk-Karolczuk, Kasperska, Botwina, 2017). To oczywiście hipoteza wynikająca z już istniejących badań, ponieważ badań tryptofanu do innych konkurencyjnych aminokwasów nie mieliśmy szans przeprowadzić. Nie mówić już nawet o badaniu procesów mózgowych.

Druga, możliwość interpretacyjna dotyczy tzw. cytokinowej teorii depresji.

Podwyższenie aktywności cytokin i czynników wzrostowych, które również pełnią rolę cząsteczek sygnałowych, może oddziaływać na zaburzenia w obrębie psychiki człowieka (Rulls, Seldgwick, 1998; Gałecki,Talarowska, (2018); Ostapiuk, Kasperska, Botwina, 2015). Dowiedziono, że cytokiny prozapalne, zwłaszcza IL-6 ma zdolności nasilania zachowań depresyjnych, w przeciwieństwie do niektórych czynników, tj. BDNF oraz IGF-1, które podobnie jak IL-6 mają zdolność komunikacji z CUN, ale oba posiadają zdolności antydepresyjne (Wójciak P, Sobieska M, Kostrzewa A, Rybakowski J., 2007) Pojawiła się tak zwana makrofagowa teoria depresji zakładająca wzrost poziomu cytokin prozapalnych IL-1 i IL-6 oraz udział tych cytokin w wyzwalaniu dużej części epizodów afektywnych (Ostapiuk, Kasperska, Botwina). Teoria ta zakłada, iż obserwowane u pacjentów zmiany zachowania, zaburzenia metabolizmu neuroprzekaźników i aktywności osi podwzgórze–przysadka–nadnercza są następstwem zmian immunologicznych (Remlinger-Molenda, 2020). Gałecki i inni (2018) sugerują w związku z tym, że dysregulacja poziomu cytokin prozapalnych jest stałą cechą przebiegu depresji.

Sprawdźmy więc wyniki, które ujawniły się w badaniach w związku z podawaniem colostrum (A.Skarpańska i inni, 2021).

Piłkarze nożni :

IL – 6  W czasie wysiłku zanotowaliśmy u suplementowanych piłkarzy istotny jej spadek pomiędzy terminami 1 i 3 i 2 a 3, co ważniejsze zaś w restytucji w 3 terminie istniała różnica w poziomie IL – 6 pomiędzy suplementowanymi a grupą kontrolną – znaczny spadek.

IL – 10 Istniała statystycznie istotna różnica między poziomem wartości u suplementowanych w terminach 1 i 2 oraz 2 i 3 w czasie spoczynku, natomiast w restytucji ujawniła się taka statystyczna różnica między terminem 1i 3 oraz 2 i 3.

TNF alfa Istnieje statystycznie istotna różnica między grupami suplementowaną a kontrolną w czasie spoczynku i w czasie restytucji w wynikach 3 terminu.

 IGF  Zaobserwowano statystycznie istotną różnicę między 2 a 3 terminem w czasie wysiłku – większe wartości.

Koszykarki :

IL 1 alfa Istnieje statystycznie istotna różnica w spoczynku w 3 terminie między grupami suplementowaną a kontrolną – wyraźny spadek.

IL – 6 Odnotowaliśmy statystycznie istotną różnicę między grupami suplementowaną a kontrolną w czasie wysiłku i restytucji w 3 terminie – spadek.

IL – 10 Istnieje statystycznie istotna różnica u suplementowanych zawodniczek między wynikami w 1 i 3 oraz 2 i 3 terminie w czasie spoczynku, wysiłku i restytucji – spadek.

 TNF Zauważono statystycznie istotną różnicę w wynikach suplementowanych zawodniczek w wynikach w czasie wysiłku w terminach 1 i 2 oraz 2 i 3, natomiast w spoczynku i restytucji są statystycznie istotne różnice pomiędzy wszystkimi terminami.

 IGF 1 Spostrzegamy statystycznie istotną różnicę u suplementowanych koszykarek pomiędzy terminami 1 i 3 w czasie wysiłku oraz 2 i 3, natomiast w restytucji pomiędzy wszystkimi terminami. I najważniejsze jest statystycznie istotna różnica między grupą suplementowaną i kontrolną w wyniku 3 terminu w czasie wysiłku.

IL -10/TNF alfa (czynnik martwicy nowotworów)

Istnieje statystycznie istotna różnica u suplementowanych zawodniczek w spoczynku, wysiłku i restytucji pomiędzy terminami 1 i 2 oraz 2 i 3 – maleje.

Szczególnie wyniki stanu badań biochemicznych czynników depresji u koszykarek dają prawie książkową możliwość interpretacji wyników testów psychologicznych w ramach teorii cytokinowej.

Ogólnie można, wyartykułować następujący wniosek:

Suplementacja colostrum (preparat Colostrum PRP) daje możliwość przez swoje synergistyczne działanie związane z polepszaniem własności immunologicznych organizmów sportowców (co mamy nadzieję przekonywująco pokazała także właściwa i pełna analiza biochemiczna sporządzona w pierwszej części raportu) ominięcie skutków stresów związanych z ciężkim treningiem, minimalizowanie efektu depresyjnego związanego z przetrenowaniem. Widać bowiem wyraźnie, że cytokinowa teoria przetrenowania i etiologii depresji z tym związanej sprawdza się doskonale.

 Jest to z naszego punktu widzenia, punktu badania tła psychologicznego, doskonały asumpt do badań wpływu stosowania colostrum u ludzi chorych, u których zdiagnozowano depresję.

To top
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty.Powrót do sklepu.