Trawienie żołdkowo-jelitowe Colostrum

Badania nad trawieniem żołądkowo- jelitowym suplementu Colostrum PRP (nazwa handlowa: Colostrum Active Natural) przeprowadzone zostały na zlecenie Agrapak sp. z o. o. przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w ramach realizacji projektu badawczego pt. „Opracowanie na terenie miejscowości Łagodzin innowacyjnej technologii wytwarzania „Siary suplement diety” dla ludzi, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Badania i innowacje (nr projektu: RPLB.01.01.00-08-0062/16).

Trawienie żołądkowo-jelitowe preparatu Colostrum PRP i jego wpływ na zawartość IgG, IGF-1, Laktoferyny i lizozymu.

W wyniku procesu trawienia zakapsułkowanego preparatu Colostrum PRP w żołądku i jelicie cienkim następuje redukcja IGF-1 na poziomie 22% w odniesieniu do preparatu nie poddawanego działaniu czynników trawiących. Natomiast zawartość IgG, laktoferyny, laktoalbuminy i lizozymu w treści żołądkowo-jelitowej po symulacji trawienia zakapsułkowanego preparatu Colostrum PRP nie  ulega zmianie i jest zbliżona do zawartości tych związków w preparacie nietrawionym.

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU

Katedra Biotechnologii

i Mikrobiologii Żywności

Poznań, 6.02.2018

TRAWIENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE PREPARATU COLOSTRUM PRP

I JEGO WPŁYW NA ZAWARTOŚĆ IgG, IGF-1, LAKTOFERYNY I LIZOZYMU

1 Symulacja trawienia żołądkowo-jelitowego

 1. Trawienie w żołądku in vitro

Kapsuły (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu – DRCaps = Delayed Release Capsules) preparatu COLOSTRUM PRP wprowadzono do mieszaniny trawiącej w ilości 1 kapsułka / 10 ml treści żołądka (bufor do trawienia żołądkowego o pH 2, pepsyna). Trawienie prowadzono w temperaturze 37 °C przy ciągłym mieszaniu (120 rpm/min.) przez 2 godziny.

 • Trawienie w jelicie cienkim in vitro

Treść żołądka rozcieńczono w stosunku 1 : 1 jelitową mieszaniną trawiącą (bufor do trawienia jelitowego, sole kwasów żółciowych, ekstrakt trzustkowy, pH 7,4). Trawienie jelitowe prowadzono w temperaturze 37 °C przy ciągłym mieszaniu (120 rpm/min.) przez 1 godzinę. Stężenie końcowe preparatu podczas trawienia jelitowego wynosiło 0,5 kapsułki / 10 ml treści jelitowej

Po symulacji trawienia żołądkowo-jelitowego pobrano próby do oznaczeń IgG, IGF-1, LFR, a-LA i lizozymu (LZM). Próby przechowywano w temperaturze -70 °C do momentu analizy.

 • Oznaczenie IgG, IGF-1, LFR, a-LA i LZM po trawieniu żołądkowo-jelitowym in vitro

Oznaczenia wykonano metodą ELISA. Do analiz zastosowano testy ELISA o specyfikacji jak poniżej:

 • Bovine IgG ELISA Kit (nr kat. SRB-T-83507), data ważności 05.2019
  • Bovine IGF-1 ELISA Kit (nr kat. 201-04-0046), data ważności 05.2019
  • Bovine LTF ELISA Kit (nr kat. 201-04-0119), data ważności 05.2019
  • Bovine LZM ELISA Kit (nr kat. SRB-T-83096), data ważności 05.2019
  • Bovine a-La ELISA Kit (nr kat. SRB-T-84655)

Oznaczenia wykonano zgodnie z procedurą podaną przez producenta (Shanghai SunRed Biological Technology Co., Ltd, China).

 • Wyniki analiz

Wyniki oznaczeń IgG, IGF-1, laktoferyny (LFR), a-laktoalbuminy (a-LA) i lizozymu (LZM) w preparacie Colostrum PRP (zakapsułkowanym i niezakapsułkowanym) po trawieniu żołądkowo-jelitowym przedstawiono w tabeli 1 i 2 oraz na wykresach.

5. WNIOSKI

 • W wyniku procesu trawienia zakapsułkowanego preparatu Colostrum PRP w żołądku i jelicie cienkim następuje redukcja IGF-1 na poziomie 22% w odniesieniu do preparatu nie poddawanego działaniu czynników trawiących. Natomiast zawartość IgG, laktoferyny, laktoalbuminy i lizozymu w treści żołądkowo-jelitowej po symulacji trawienia zakapsułkowanego preparatu Colostrum PRP nie ulega zmianie i jest zbliżona do zawartości tych związków w preparacie nietrawionym (Tabela 1).

Z uwagi na to, że kapsuły były zamknięte w warunkach imitujących trawienie w żołądku, można przypuszczać, że degradacja IGF-1 nastąpiła podczas trawienia w jelicie cienkim, w czasie którego preparat siary był stopniowo uwalniany z żelowej kapsułki. Trawienie IGF-1 zachodziło na skutek działania czynników trawiennych obecnych w soku jelitowo-trzustkowym.

IgG, LFR, a-LA i LZM były stabilne i nie ulegały rozkładowi podczas trawienia jelitowego (Tabela 1).

Tabela 1. Wpływ trawienia żołądkowo-jelitowego na zawartość IgG, IGF-1, laktoferyny (LFR), lizozymu (LZM) i a-laktoalbuminy (a-LA) w preparacie Colostrum PRP w postaci kapsułek. W tabeli przedstawiono wartości średnie ± SD oraz procentowe zmiany zawartości składników po trawieniu w żołądku i jelicie cienkim (↑-wzrost, ↓-spadek).* statystyczna istotność różnic na poziomie p ≤ 0,05.

Preparat IgG IGF-1 LFR LIZOZYM a-LA
mg/g mg/g mg/g mg/g mg/g
Nietrawiony 333,22
± 6,76
3,52
± 0,38
9,11
± 0,16
5,83
± 0,46
10,55
± 0,52
Trawiony 340,98
± 11,27
2,75*
± 0,08
9,14*
± 0,71
5,99
± 0,35
10,61
± 0,41
Zmiany (%) ↑1,72 ↓21,78* ↑0,38 ↑ 2,74 ↑0,57
UWAGI *  Preparat nietrawiony był przygotowany w analogiczny sposób jak preparat trawiony
tylko bez dodatku czynników trawiennych
*  Kapsułki z preparatem Colostrum PRP są stabilne w warunkach imitujących trawienie w żołądku, stopniowe uwolnienie zawartości kapsuły do treści pokarmowej następuje
na etapie trawienia w jelicie cienkim.
 • W wyniku procesu trawienia preparatu Colostrum PRP niezakapsułkowanego (trawionego w postaci proszku) obserwowane były znacznie większe straty w zawartości oznaczanych związków. W przypadku IGF-1, LFR i a-LA stężenie zostało zmniejszone odpowiednio o ok. 44%, 38% i 67% w odniesieniu do preparatu nietrawionego. Podczas trawienia preparatu niezakapsułkowanego obserwowano również obniżenie zawartości IgG oszacowane na poziomie 19%. Podczas trawienia żołądkowo-jelitowego nie odnotowano statystycznie istotnych zmian w zawartości lizozymu (Tabela 2).

Tabela 2. Wpływ trawienia żołądkowo-jelitowego na zawartość IgG, IGF-1, laktoferyny (LFR), laktoalbuminy (a-LA) i lizozymu (LZM) w preparacie Colostrum PRP w postaci proszku.

W tabeli przedstawiono wartości średnie ± SD oraz procentowe zmiany zawartości składników po trawieniu w żołądku i jelicie cienkim (↑-wzrost, ↓-spadek)

* statystyczna istotność różnic na poziomie p ≤ 0,05.

  Preparat IgG IGF-1 LFR LIZOZYM a-LA
mg/g mg/g mg/g mg/g mg/g
Nietrawiony 233,60 ± 11,74 3,64 ± 0,08 7,69 ± 1,16 6,12 ± 0,88 10,55 ± 0,52
Trawiony 188,16* ± 4,60 2,05* ± 0,09 4,76* ± 0,79 5,86 ± 0,56 3,48* ± 0,36
Zmiany (%) ↓ 19,45* ↓ 43,75* ↓ 38,05* ↓ 4,25 ↓67,01
UWAGI Preparat odniesienia określony jako nietrawiony był inkubowany w warunkach analogicznych jak preparat trawiony tylko bez dodatku czynników trawiennych.

Wykres 1. Zmiany zawartości IgG, IGF-1, laktoferyny (LFR), laktoalbuminy (a-LA) i lizozymu (LZM) podczas     trawienia     żołądkowo-jelitowego                                 preparatu     Colostrum     PRP     kapsułkowanego i niekapsułkowanego.

Preparat nietrawiony (NT) i trawiony (T), * statystyczna istotność różnic na poziomie p ≤ 0,05.

dr hab. Anna Olejnik

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu e-mail: anna.olejnik@up.poznan.pl

To top
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty.Powrót do sklepu.